Veelgestelde vragen

Staat uw vraag betreffende het accreditatieproces er niet bij? Mailt u ons dan via het contactformulier.

Ik ervaar problemen met zoeken in het register.

In het register worden de actuele accreditaties getoond. 
De zoekcriteria via het zoekveld zijn 
- de naam van een scholing/ opleiding
- de naam van een opleidingsinstituut. Bij deze  kun je nog als filter gebruiken: 
   categorie en type opleiding/ scholing.
U kunt ook op het logo van een opleidingsinstituut in de streamer klikken voor een overzicht van lopende accreditaties (met begin– en einddatum) van dit instituut.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat is een beroepsprofiel en wat zijn vakspecifieke competenties?

In het aanmeldingsformulier (de accreditatie-aanvraag) op de website wordt gevraagd
of u een actueel beroepsprofiel inclusief de vakspecifieke (domein)competenties
kunt overleggen als bewijslast bij de accreditatie.
Het beroepsprofiel dient u op te vragen bij een/ de voor uw opleiding relevante beroepsvereniging (en). Later in het accreditatieproces dient u deze documentatie als bijlage van de PAS aan de SNRO te sturen.

Het lidmaatschap als therapeut van een beroepsvereniging en een koepel is afhankelijk van de beoordeling van de gevolgde basisberoepsopleiding. Voor een beoordeling van een beroepsopleiding in het Cam-veld is het van belang om te weten waar de beroepsbeoefenaar vakinhoudelijk aan moet voldoen.

De SNRO heeft in 2017 een notitie hierover geschreven. 
 

Geeft u inhoudelijk advies bij het invullen van de PAS?

Het is de SNRO verboden vooraf advies te verstrekken en vragen te beantwoorden. 
Er zou dan sprake zijn van dubbele petten. 

Mag een opleiding een student (gedeeltelijk) vrijstelling geven?

De SNRO staat het geven van vrijstellingen aan studenten niet toe. 
Het is de bedoeling dat de studenten de gehele opleiding volgen. 
Dat nieuwe studenten de stof mogelijk al (gedeeltelijk) gehad hebben zal dat
studie- onderdeel voor hen makkelijker maken. 
Hiermee beschermt u zowel uw eigen opleiding als de studenten. 

Mag ik als firma ook accreditatie aanvragen voor bij- en nascholingen?

In een  opleidingssituatie speelt er altijd een ongelijkwaardigheid in de relatie;
de lerende en de opleider staan in een afhankelijkheidsrelatie tot elkaar.
Daarom is het belangrijk dat de opleider geen andere rol, doelen en belangen heeft
dan educatie te verzorgen en in dat kader informatie te verstrekken.
Accreditatie aanvragen is zodoende slechts mogelijk voor opleidingsinstituten die
alleen educatie als doelstelling hebben. 

Als firma's of bedrijven, die hulpmiddelen, apparatuur en materialen aanbieden, het gebruik ervan willen leren aan hun klanten, is er geen sprake van educatie. Zij komen
dan ook niet in aanmerking voor het aanvragen van accreditatie bij de SNRO.

Hoe vind ik een geaccrediteerde opleiding/ scholing in het register?

In het register staan de actuele opleidingen die geaccrediteerd zijn door de SNRO 
op hbo of post-hbo conform niveau.
De zoekcriteria via het zoekveld zijn de naam van het opleidingsinstituut
en de naam van de opleiding/ scholing. Bij deze laatste kunt u het filter gebruiken: categorie en type .
U kunt ook op het logo van een opleidingsinstituut in de streamer klikken voor een overzicht van lopende accreditaties van dit instituut.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke beroepsverenigingen zijn er in het CAM veld?

Er bestaan nogal wat beroepsverenigingen in het CAM veld.
In het document Overzicht beroepsverenigingen CAM-veld 
vindt u de ons bekende beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. 
De vermelding in deze lijst niets over de kwaliteit van de beroepsvereniging. 

Let op: Dit is geen complete lijst. 
We kunnen de lijst wel op verzoek van een beroepsvereniging aanpassen. 

Ben ik als therapeut BTW-plichtig?


Over de BTW-plicht van therapeuten is de laatste jaren veel te doen geweest. 
Er zijn ook rechtszaken over gevoerd. De uitkomst ervan is dat complementair therapeuten vrijgesteld zijn van BTW mits ze aan bepaalde eisen voldoen. 
Eén van de eisen is dat hun basisberoepsopleiding door de SNRO geaccrediteerd is. 

Over de BTW-plicht voor therapeuten is een publicatie geweest in de Staatscourant 
van 1 april 2016. 

Hoe check ik of mijn diploma geaccrediteerd is?

U kunt deze informatie het beste bij het betreffende opleidingsinstituut opvragen.
Dit instituut kan zonodig contact opnemen met Office van de SNRO.

In het Register van Abiturus staan alle opleidingen/ scholingen die ooit door de SNRO 
zijn geaccrediteerd. U kunt uw diploma's van SNRO- geaccrediteerde opleidingen en scholingen hierin op laten  nemen. Dan kunnen deze ook vindbaar voor cliënten en derden.

Zie voor het Register de website www.abiturus.nl

Erkennen beroepsverenigingen de accreditatie van de SNRO?


De SNRO is een onafhankelijke accreditatie organisatie. Een toegekende accreditatie is voldoende voor elke beroepsvereniging in het CAM-veld.

Of een beroepsvereniging punten aan opleidingen/ scholingen toekent, is aan haar. 
De inhoud ervan is hierbij doorslaggevend. Vandaar dat we u adviseren om, voorafgaand aan het aanvragen van accreditatie, te checken of er een beroepsvereniging is waarvoor uw opleidingsaanbod interessant zal zijn.

De landelijke Ziektekostenverzekeraars erkennen alle MPsBK Plato geaccrediteerde opleidingen en bij- en nascholingen van de SNRO. 

De Belastingdienst hanteert als één van de eisen voor BTW vrijstelling een SNRO- geaccrediteerde opleiding van 240 EC.

Moet iedere therapeut in het CAM veld een 4 jarige hbo opleiding hebben?

Er zijn in het verleden al eens door landelijke Zorgverzekeraars concrete brieven geschreven waarin dergelijke eisen werden vermeld. 
Op dit moment zijn er echter nog geen concrete data en afspraken gemaakt door  beroepsverenigingen/ koepels met de landelijke Zorgverzekeraars. 
De Zorgverzekeraars wachten hierin de voorstellen van de beroepsverenigingen af. 

In het reguliere onderwijs is het gebruikelijk dat er een diploma van een opleiding van 240 EC moet zijn behaald.

Wat is het Abiturus Register voor therapeuten?

Afgestudeerden van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, bij- en nascholingen en opleidingen/ bij -en nascholingen Medische of Psychosociale Basiskennis Plato zijn welkom om zich te registeren in het Register Abiturus. 
Met de opname in dit Register wordt bevestigd dat de therapeut daadwerkelijk 
een geaccrediteerde opleiding/ scholing succesvol heeft afgerond.

De afgestudeerde therapeut kan de diploma's hiervan en andere informatie in dit Register opslaan.

Beroepsverenigingen die het bewijs willen zien dat therapeuten de opleidingen/ scholingen en de verplichte opleidingen en bijscholingen Medische en Psychosociale Basiskennis (MPsBK Plato) hebben gevolgd, kunnen hier inzage in krijgen evenals de cliënten en andere relevante derden.


Kom ik met mijn MBK/PsBK diploma in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraars?

Om als CAM therapeut voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars in aanmerking 
te komen, moet u een SNRO of CPION geaccrediteerde opleiding MBK en/of PsBK Plato van minimaal 25 EC succesvol te hebben afgesloten. 
Dat is echter niet de enige eis: u dient tevens lid zijn van een beroepsvereniging en een geaccrediteerde CAM basisberoepsopleiding te hebben gevolgd. 

Heb ik als BIG geregistreerde vrijstelling voor MBK/ PsBK Plato?

Als BIG geregistreerde heeft u vrijstelling voor MBK Plato indien u een medische 
studie heeft gevolgd. Dit geldt meestal ook voor een psychosociale BIG registratie. 
Op de website van de VGZ kunt u nadere  informatie hierover vinden:      https://www.cooperatievgz.nl/

Wie geeft mij vrijstelling voor MBK of PsBK Plato?

Een vrijstelling voor MBK of PsBK wordt geregeld door de beroepsverenigingen. 
Zij dienen daarvoor hun akkoord te geven en zetten u dan op de lijst van
geaccrediteerde therapeuten. Dit wordt doorgegeven aan de Zorgverzekeraars. 

Informatie hierover vindt u op de website van de VGZ: https://www.cooperatievgz.nl/

Kan ik vrijstelling krijgen voor een deel van MBK of PsBK?

Of u in aanmerking komt voor vrijstelling van (een deel van) de opleiding MBK of PsBK Plato is aan de opleider om te bepalen.
Het gedeelte waarover de vrijstelling gaat moet dan wel geaccrediteerd zijn door SNRO/ CPION of op de lijst van vrijgestelde opleidingen van de verzekeraars staan.

Waar staat de afkorting MBK en PsBK Plato voor?

MBK Plato staat voor Medische Basiskennis volgens de Plato norm. 
PsBK staat voor Psychosociale Basiskennis volgens de Plato norm. 
Samen worden ze wel benoemd als MPsBK Plato.

De Plato-normen zijn opgesteld in opdracht van de verzekeraars. 

Waar staat de afkorting CAM voor?

De letters CAM staan voor Complementary Alternative or Additive Medicine.
Het betreft hier het alternatieve en aanvullende zorgveld.

Wat zijn de eisen om aan een basisberoepsopleiding te beginnen?

Om een SNRO geaccrediteerde opleiding op Hbo-conform niveau te kunnen volgen 
dient u als vooropleiding MBO-4, HAVO of VWO te hebben. 
Deze eisen kunt u bij de verschillende opleidingen vinden onder de term
 “instroom-eisen”. 
Let u erop dat de opleiding die u heeft uitgezocht ook daadwerkelijk het
SNRO keurmerk voor accreditatie heeft. 

Wat betekent precies hbo-conform?

De SNRO accrediteert particuliere opleidingen/ scholingen en hanteert daarbij de 
NVAO normen die gelden voor de reguliere, door de Overheid gefinancierde opleidingen van hbo en post-hbo niveau en -kwaliteit.
Doordat zij deze NVAO normen toepast, zijn de door de SNRO de geaccrediteerde opleidingen/ scholingen hbo-conform.

Een hbo conforme opleiding is dus niet hetzelfde als een hbo-opleiding in het reguliere onderwijs. In Nederland mag alleen de NVAO het hbo-niveau toekennen aan reguliere opleidingen (bekostigd door de Overheid).Hoe kom ik met mijn geaccrediteerde opleiding voor vergoeding in aanmerking?

De SNRO is een accreditatie- instelling; ze accrediteert vooral private, niet door de overheid bekostigde opleidingen, inclusief die van het complementaire veld (CAM), 
op Hbo niveau.

Een geaccrediteerde basisberoepsopleiding van een bepaalde hoeveelheid EC’s is één van de eisen om voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking te komen. 
Ook het gevolgd hebben van de verplichte opleiding MBK of PsBK PLATI is een eis van de verzekeraars. U dient tevens lid te zijn van een beroepsvereniging.

U kunt uw vraag dan ook het beste stellen aan uw beroepsvereniging of Ziektekostenverzekeraar.

Hoe lang is mijn diploma MBK/PsBK geldig en aan welke eisen moet ik voldoen?

De geldigheid van uw MBK/PsBK Plato diploma is gekoppeld aan het up-to-date houden van uw kennis op dit gebied door MPsBK Plato bij- en nascholing te volgen. 
U kunt uw vraag op zich het beste stellen aan de beroepsvereniging waarvan u lid 
bent of wilt worden, want deze bepaalt dit. De verplichte hoeveelheid bij- en nascholing MPsBK Plato kan per beroepsvereniging verschillen. 

Het kan belangrijk voor u zijn om een MPsBK Plato bij- en nascholing met een hbo-conform SNRO- keurmerk te kiezen. 

Hoe meld ik als student een klacht over een opleiding?

U kunt zelf een klacht indienen bij de desbetreffende opleiding, aangezien elke opleider een klachtenregeling dient te hebben of een bestaande algemene klachtenregeling toepast. De SNRO checkt bij de accreditatie of de klachtenregeling van de opleiding voldoet aan de eisen.
De SNRO is een accreditatie- instelling en kan geen klachten van opleidingsinstituten of studenten afhandelen. Als u er niet uitkomt kunt u dit wel bij de SNRO melden. Uw klacht zal worden toegevoegd aan het accreditatie-dossier van de opleiding en er zal tevens aan de opleiding gemeld worden dat zij een klacht van een student heeft ontvangen.

Systeemaccreditatie: wanneer kom ik als instituut hiervoor in aanmerking?

 U kunt op de website van de SNRO onder Accreditatie > Accreditatie van uw gehele opleidingsinstituut meer over Systeemaccreditatie (SA) vinden. 

Ben je als beroepsopleider na accreditatie nog BTW-plichtig?

 Een beroepsopleider kan momenteel vrijstelling van BTW krijgen door de procedure van de CRKBO te volgen (zie www.crkbo.nl). 

Wat is het verschil tussen de SNRO en de NVAO accreditatie?

De SNRO en NVAO zijn twee organisaties in verschillende opleidingssegmenten.

De SNRO is een instituut dat accreditaties verzorgt voor alle private, niet door de overheid bekostigde opleidingen en dus ook voor het complementaire veld (CAM).

De NVAO is door de Nederlandse regering ingesteld om alle door haar bekostigde opleidingen/ instellingen te accrediteren. 

Kan ik als instituut een externe opleiding MBK/PsBK Plato laten meetellen voor EC?

Een SNRO-geaccrediteerde basisberoepsopleiding mag de EC's van een extern verzorgde MBK/PSBK-Plato opleiding meetellen mits:

  • De externe MBK/PSBK Plato-opleiding geaccrediteerd is door SNRO/ CPION.
  • Uw opleidingsinstituut in het curriculum van de basis-beroepsopleiding omschrijft en/of aan de SNRO doorgeeft dat ze een externe opleider gebruiken voor de PsBK/MBK Plato opleiding.
  • De SNRO registratiecode van MBK of PsBK Plato van de externe opleiding voor die student vermeld wordt op het diploma van uw gevolgde basisberoepsopleiding.

CPION accrediteert geen opleidingen meer?

CPION heeft inderdaad de accreditatie van opleidingen in het CAM-veld in 2017 opgeschort, uitgezonderd de opleidingen MBK-PSBK Plato. 
Meer informatie kunt u het beste bij CPION opvragen. 

Mijn opleiding is geaccrediteerd door CPION. Heb ik ook een accreditatie van de SNRO nodig?


De SNRO en CPION zijn beide onafhankelijke accreditatie instellingen
Een accreditatie van één van beide organisaties is voldoende. 

Wat zijn de kosten voor een accreditatie?

U vindt de tarieven van de producten van de SNRO voor de opleider op
Download > Algemeen > Tarieven 2020.
De opleider betaalt naast de kosten van de accreditatie, indien er sprake is van een meerjarige opleiding, een bedrag per student per jaar.
Voor een bij- en nascholing betaalt de opleider een bedrag per uitgegeven certificaat.

Hiermee kan de SNRO de kosten drukken voor kleinere instituten met weinig deelnemers.

Is er een bewaartermijn voor uitgegeven diploma’s of certificaten?

Voor het opleidingsinstituut is de bewaartermijn voor een diploma of certificaat 
5 jaar. 

Wat betekent het als de accreditatie van mijn opleiding nog “in behandeling” is?

Pas wanneer het accreditatieproces positief is afgerond ontvangt u een daarover
de Bestuursbrief met daarin vermeld de accreditatie-termijn. Vanaf de hierin vermelde ingangsdatum van de accreditatie volgen de dan instromende studenten een geaccrediteerde opleiding.

Het beleid van de SNRO is gebaseerd op het uitgangspunt, dat een accreditatie van de SNRO niet alleen een traject met "quality assurance" (controle van de kwaliteits-eisen en de kaders) is, maar ook van "quality enhancement" (kwaliteit van de ontwikkeling).

Mag mijn scholingsaanbod open staan voor iedereen?

U kunt uw scholing aanbieden aan elke soort deelnemer. 
Echter, het SNRO-keurmerk geldt alleen voor die deelnemers, die met de juiste en tijdens de accreditatie afgesproken vooropleiding (= instroom-eisen) met uw scholing starten.  Na afronding mogen alleen deze deelnemers een hbo-conform SNRO-diploma of certificaat met keurmerk ontvangen.

Voor een opleiding is minimaal MBO-4- of HAVO/VWO-niveau vereist, 
voor een bij- en nascholing minimaal een relevant hbo-niveau of een reguliere hbo EVC- verklaring.

Is mijn scholingsaanbod en opleiding of een bij- en nascholing?

De SNRO geaccrediteerde basisopleiding omvat 15+EC tot 240 EC en heeft de 
volgende kenmerken:
- Een basisopleiding duurt langer dan een bij- en nascholing en leidt tot een startkwalificatie voor een beroep. 
- De basisopleiding wordt gecheckt op de aanwezigheid van alle hbo-competenties.
- Afstuderen geeft recht op een diploma met keurmerk op conform HBO niveau. 
- Met deze startkwalificatie kunnen de studenten lid worden van een beroepsvereniging en desgewenst in aanmerking komen voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars.

De SNRO gebruikt in plaats van HBO de term “conform Hbo niveau” om duidelijk het verschil met het reguliere onderwijs aan te geven. En voor alle duidelijkheid: een diploma op conform HBO niveau met een SNRO keurmerk leidt NIET op tot een officiële bachelor- of mastergraad. Afgestudeerden kunnen niet zonder meer instromen in een reguliere opleiding en mogen geen titel voeren.

SNRO geaccrediteerde bij- en nascholingen omvat meestal 0,25 EC (1 dag) tot 15 EC. 
Ze dienen een ander doel, namelijk herhaling, verbreding of verdieping van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden. 
Voor de accreditatie van een bij- en nascholing gelden dan ook een deel van de  
hbo-competenties, voor zover ze betrekking hebben op de inhoud van de scholing. 
De deelnemers krijgen bij afronding een certificaat met keurmerk.

Lees ook de vraag over de instroom-eisen.

Hoe bepaal ik het aantal EC van mijn opleiding?

 Bij Accreditatie > Downloads/Publicaties vindt u diverse artikelen over de EC- berekening. Hierin zijn de onderdelen van een opleidingsprogramma benoemd met daarbij uitleg over de wijze van telling (1 EC = 28 studiebelastingsuren). 
De verhouding van contacturen en zelfstudie-uren in een opleiding ligt meestal tussen de 1:4 en 1: 6 uur.
Er zijn vaste normen voor het berekenen van de studielast van bijvoorbeeld literatuur. 
SNRO heeft voor de Instituten die een accreditatie aanvraag hebben ingediend een hulpmiddel ontwikkeld om de studielast te kunnen berekenen en beschrijven.

Welke definitie hanteert de SNRO bij een basisberoepsopleiding?

De SNRO maakt onderscheid tussen een basisberoepsopleiding en bij- en nascholingen. Een basisberoepsopleiding leidt op tot een beroepskwalificatie in het CAM veld. De eisen zijn vastgelegd in de beroepsprofielen, opleidingsprofielen en de accreditatieregels en -systemen binnen het CAM veld. 
Een tweede soort opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven basis beroepsopleidingen, zoals:
  • Nascholing, gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis.
  • Bijscholing/aanvullende opleidingen, gericht op nieuwe kennis waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.
  • Specialisatie, gericht op het ontwikkelen van specialistische competenties op deelterreinen van de beroepsuitoefening. Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop de beroepskwalificatie.

Hoe kan ik mijn opleidingsaanbod laten accrediteren?

U kunt het accreditatieproces op de website nalezen bij Accreditatie > Het accreditatieproces.

Uw aanbod wordt, afhankelijk van het aantal EC en de opbouw van de scholing, geaccrediteerd als opleiding,  bij- en nascholing, of opleiding/ bij- en nascholing medische (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PsBK) Plato.

zie ook de vragen over accreditatie, definiëring en de berekening van het aantal EC.