Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

in het particulier onderwijs

Veelgestelde vragen

Uw persoonlijke vragen over de Medische of Psychosociale Basiskennis worden beantwoord door de FONG, het communicatiepunt hiervoor. Mailt u uw vraag aan: secretariaat@fong.nl

Staat uw vraag er niet bij? Mailt u ons dan via het contactformulier.

Vragen van opleidingen

Accrediteer ik mijn aanbod als een opleiding of een bij- en nascholing?

Aan de accreditatie van een opleiding of een bij- en nascholing worden verschillende eisen gesteld.

Een opleiding duurt langer en leidt tot een startkwalificatie voor een beroep. Ook wordt de opleiding gecheckt op de aanwezigheid van alle hbo-competenties. Afstuderen geeft recht op een diploma op conform HBO niveau. De SNRO gebruikt in plaats van HBO niveau hier de term “conform HBO niveau” om duidelijk het verschil met het regulier onderwijs aan te geven. Voor alle duidelijkheid: een diploma op conform HBO niveau met een SNRO keurmerk leidt NIET op tot een officiële ad, bachelor- of mastergraad. Ook kunnen afgestudeerden niet zonder meer instromen in een opleiding en mogen zij geen titel voeren in bovengenoemde zin. Met die startkwalificatie kunnen uw studenten lid worden van een beroepsvereniging en desgewenst in aanmerking komen voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars.

Bij- en nascholingen dienen een ander doel, namelijk verdieping, verbreding of herhaling van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Voor de accreditatie van een bij- en nascholing gelden dan ook minder hbo-competenties. Meestal geeft u de deelnemers bij afronding een certificaat.

Lees ook de vraag over de instroomeisen.

Ben ik verplicht ook een aanvraag te doen bij de NVAO en wat is het verschil met SNRO?

De SNRO en NVAO zijn twee organisaties in verschillende opleidingssegmenten.

De SNRO is een instituut dat accreditaties verzorgt voor al het private niet door de overheid bekostigde onderwijs en dus ook voor het complementaire veld.

De NVAO is door de Nederlandse regering in het leven geroepen om alle bekostigde opleidingen/instellingen te accrediteren. Ook accrediteert de NVAO niet bekostigde opleidingen aan zowel bekostigde als niet bekostigde instellingen.

Ben je als beroepsopleider na accreditatie nog BTW-plichtig?

Een beroepsopleider kan momenteel vrijstelling van BTW krijgen door de procedure van de CRKBO te volgen (zie www.crkbo.nl).

CPION accrediteert geen opleidingen meer?

CPION heeft inderdaad de accreditatie van opleidingen in het CAM-veld in 2017 opgeschort, uitgezonderd de opleidingen MBK-PSBK. Meer informatie kunt u het beste bij CPION opvragen.

Geeft u inhoudelijk advies bij het invullen van de PAS?

Het is de SNRO verboden vooraf advies te verstrekken en vragen te beantwoorden. Dan zouden we een dubbele pet op hebben.

Hoe bepaal ik het aantal EC van mijn opleiding?

Bij Accreditatie > Hulpmiddelen voor accreditatie vindt u het SNRO-hulpmiddel voor de EC- berekening; hierin zijn de onderdelen van een opleidingsprogramma benoemd met daarbij uitleg over de wijze van telling (1 EC = 28 studiebelastinguren). Er zijn vaste normen voor het gebruik van literatuur.

Hoe kan ik mijn (beroeps)opleiding laten accrediteren?

U kunt het accreditatieproces nalezen via Accreditatie > Het accreditatieproces.

Uw aanbod wordt, afhankelijk van het aantal EC en de opbouw van de scholing, geaccrediteerd als opleiding, module in opleiding, bij- en nascholing, of opleiding medische en/of psychosociale basiskennis.

Lees ook de vraag over de SNRO definities van (post-)initiele scholing.

Lees ook de vraag over de berekening van het aantal EC.

Ik ervaar problemen met zoeken in het register.

In het register worden zowel de actuele accreditaties (voor belangstellenden) als de beëindigde accreditaties (voor beroepsverenigingen die een diploma uit die periode willen checken) getoond. Het juiste gebruik van het filter is daarom erg belangrijk.

Het belangrijkste zoekcriterium via het zoekveld is de naam van een scholing.
Het is technisch nog niet mogelijk gebleken om te zoeken op instituut. Wel zijn alle accreditaties (met begin– en einddatum) van een instituut te vinden via de streamer (door te klikken op het logo), of door te klikken op de naam van het instituut in een vermelding.

Is er een bewaartermijn voor uitgegeven diploma’s of certificaten?

De bewaartermijn voor een diploma of certificaat is 5 jaar.

Kan ik als beroepsopleider een externe opleiding MBK/PsBK laten meetellen voor EC?

Een SNRO-geaccrediteerde beroepsopleiding mag de EC’s van een MBK/PSBK-opleiding meetellen mits:

 • De SNRO registratiecode van MBK of PsBK voor die student vermeld wordt op het diploma van de beroepsopleiding.
 • Het opleidingsinstituut in het curriculum omschrijft of aan de SNRO doorgeeft dat ze een externe opleider gebruiken voor PsBK/MBK.
 • De MBK/PSBK opleiding geaccrediteerd is door SNRO/ CPION.
Mag ik als firma ook accreditatie aanvragen voor bij- en nascholingen?

In opleiden is sprake van een ongelijkwaardige relatie waarbij de lerende en de opleider in een afhankelijkheidsrelatie staan. Daardoor is het belangrijk dat de opleider geen andere doelstellingen en belangen heeft dan informatie te verstrekken en educatie te verzorgen. Accreditatie is daarom enkel mogelijk voor opleidingsinstituten die alleen educatie als doelstelling hebben.

Mag ik een deelnemer gedeeltelijk vrijstelling verlenen?

Vrijstelling geven voor een onderdeel van uw opleiding is een moeilijk veld en lastig te hanteren. De SNRO adviseert dan ook om geen vrijstellingen te verlenen en studenten de hele opleiding te laten volgen. Dat ze de stof mogelijk al gedeeltelijk beheersen zal het onderdeel makkelijker maken. Hiermee beschermt u zowel uw eigen opleiding als de studenten.

Mijn opleiding is geaccrediteerd door CPION. Heb ik ook een accreditatie van de SNRO nodig?

De SNRO en CPION zijn beide onafhankelijke accreditatie instituten. Een accreditatie van één van beide organisaties is voldoende.

Mijn opleiding is nog “in behandeling”, zijn de huidige studenten dan geaccrediteerd straks?

Wanneer het accreditatieproces is afgerond ontvangt u een Bestuursbrief. Hierin wordt de accreditatietermijn aangegeven. Pas vanaf de ingangsdatum van de accreditatie zijn de dan instromende studenten geaccrediteerd.

Het beleid van de SNRO is gebaseerd op het uitgangspunt, dat een accreditatie van de SNRO niet alleen een traject met “quality assurance” (controle van de eisen en kaders) is, maar ook van “quality enhancement” (ontwikkeling).

Mijn scholingsaanbod staat open voor iedereen, mag dat of gelden er instroomeisen?

U kunt uw scholing aanbieden aan elke deelnemer. Echter, het SNRO-keurmerk geldt alleen voor die deelnemers die met de juiste en tijdens de accreditatie afgesproken vooropleiding (= instroomeis) aan uw scholing starten. Alleen deze deelnemers mogen na afronding een SNRO-diploma of certificaat op hbo-conform niveau ontvangen.

Voor een opleiding is minimaal MBO4- of HAVO-niveau vereist, voor een bij- en nascholing minimaal een relevant hbo-niveau of een reguliere EVC hbo.

Wanneer kom ik als beroepsopleider in aanmerking voor Systeemaccreditatie?

Op de website onder Accreditatie > Accreditatie van uw gehele opleidingsinstituut kunt u meer over Systeemaccreditatie lezen.

Wat wordt bedoeld met beroepsprofiel en de vakspecifieke (domein)competenties?

In het formulier accreditatieaanvraag wordt u gevraagd om een actueel beroepsprofiel en de vakspecifieke (domein)competenties te kunnen overleggen als bewijslast bij de accreditatie. Later in het proces dient u deze documentatie ook aan de SNRO te sturen. De overige (standaard)formulieren kunt u zelf invullen, het beroepsprofiel dient u op te vragen bij de beroepsvereniging(en).

De SNRO heeft in 2017 een notitie hierover geschreven. Voor een beoordeling van een beroepsopleiding in het Cam-veld is het van belang om te weten waar de beroepsbeoefenaar aan moet voldoen. Dit wordt bepaald door de beroepsverenigingen en koepels.

Wat zijn de kosten voor een accreditatie?

U vindt de tarieven van de producten van de SNRO op Download > Algemeen > Tarieven 2020. Naast de kosten van de accreditatie betaalt u, indien u een meerjarige opleiding aanbiedt, een bedrag per student per jaar. Bij een bij- en nascholing betaalt u een bedrag per uitgegeven certificaat.

Hiermee drukken wij de kosten voor kleinere instituten met weinig deelnemers.

Welke definitie hanteert de SNRO bij een beroepsopleiding?

De SNRO maakt onderscheid tussen een initiele beroepsopleiding en post-initiele scholingen. Een initiele of startopleiding leidt op tot een beroepskwalificatie in het CAM veld. De eisen zijn vastgelegd in de beroepsprofielen, opleidingsberoepsprofielen en accreditatieregels en -systemen binnen het CAM veld. Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen, bijvoorbeeld

 • Nascholing, gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis.
 • Bijscholing/aanvullende opleidingen, gericht op nieuwe kennis waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.
 • Specialisatie, gericht op het ontwikkelen van specialistische competenties op deelterreinen van de beroepsuitoefening. Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

Vragen van studenten

Aan welke eisen moet ik voldoen om aan een opleiding te beginnen?

Om een SNRO geaccrediteerde opleiding op hbo-conform niveau te kunnen volgen dient u als vooropleiding MBO4 of HAVO te hebben. Dat kunt u bij de verschillende opleidingen onder “instroomeisen” uitzoeken. Zorgt u er in ieder geval voor dat de opleiding een keurmerk heeft zoals van de SNRO.

Ben ik als therapeut BTW-plichtig?

Over de BTW-plicht van therapeuten is de laatste jaren veel te doen geweest. Er zijn ook rechtszaken gevoerd. De uitkomst ervan is dat complementair therapeuten vrijgesteld zijn van BTW mits ze aan bepaalde eisen voldoen. Eén van de eisen is dat hun startopleiding door de SNRO geaccrediteerd is. Over de BTW-plicht voor therapeuten is in de Staatscourant van 1 april 2016 geschreven.

Hoe check ik of mijn diploma op afgiftedatum geaccrediteerd was?

Op de website van de SNRO vindt u in het register de geaccrediteerde opleidingen. In dit register staan de opleidingen die geaccrediteerd zijn of zijn geweest door de SNRO op (post-)hbo conform niveau. Kies de status: “In register” voor een overzicht van alle, op dit moment, geaccrediteerde opleidingen. Binnen de resultaten kunt u sorteren op Titel opleiding, en het aantal EC. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe lang is mijn diploma MBK/PsBK geldig en hoeveel bij- en nascholing is verplicht?

De beroepsvereniging bepaalt dit. De verplichte hoeveelheid bij- en nascholing kan dan ook per beroepsvereniging verschillen. Het kan belangrijk voor u zijn een scholing met een SNRO keurmerk te kiezen.

Hoe meld ik als student een klacht over een opleiding?

U kunt zelf een klacht indienen bij de desbetreffende opleiding. Een opleider heeft een klachtenregeling of volgt een bestaande algemene klachtenregeling. U kunt zich ook wenden tot de beroepsvereniging waar de opleiding is aangesloten.

De SNRO is een accreditatieorganisatie en geen instituut dat klachten van opleidingsinstituten of studenten afhandelt. De SNRO checkt bij de accreditatie of de klachtenregeling van de opleiding voldoet aan de eisen.

Hoe vind ik een geaccrediteerde scholing in het register?

In het register staan de opleidingen die geaccrediteerd zijn of zijn geweest door de SNRO op (post-)hbo conform niveau.

Kies de status: “In register” voor een overzicht van alle, op dit moment, geaccrediteerde opleidingen. Binnen de resultaten kunt u sorteren op Titel opleiding, en het aantal EC.

Klik op het logo van een opleidingsinstituut in de streamer of op de naam voor een overzicht van lopende en beëindigde accreditaties van dit instituut.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik ben BIG geregistreerd. Heb ik nu vrijstelling voor MBK?

Als BIG geregistreerde heeft u vrijstelling voor MBK indien u een medische studie heeft gevolgd. Dit geldt niet automatisch voor een psychosociale BIG registratie.

Ik ervaar problemen met zoeken in het register.

In het register worden zowel de actuele accreditaties (voor belangstellenden) als de beëindigde accreditaties (voor beroepsverenigingen die een diploma uit die periode willen checken) getoond. Het juiste gebruik van het filter is daarom erg belangrijk.

Het belangrijkste zoekcriterium via het zoekveld is de naam van een scholing.
Het is technisch nog niet mogelijk gebleken om te zoeken op instituut. Wel zijn alle accreditaties (met begin– en einddatum) van een instituut te vinden via de streamer (door te klikken op het logo), of door te klikken op de naam van het instituut in een vermelding.

Ik heb een geaccrediteerde opleiding gevolgd. Kom in nu in aanmerking voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars?

De SNRO is een accreditatie instituut en accrediteert opleidingen, voor al het private niet door de overheid bekostigde onderwijs en dus ook voor het complementaire veld.

Een geaccrediteerde opleiding van een bepaalde hoeveelheid EC’s is slechts één van de eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen. U dient ook lid te zijn van een beroepsvereniging. En u dient de verplichte opleiding MBK of PsBK te hebben gevolgd.

U kunt uw vraag dan ook het beste stellen aan uw beroepsvereniging of Ziektekostenverzekeraar.

Ik heb een opleiding MBK/PsBK gevolgd. Kom ik nu in aanmerking voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars?

Om voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars in aanmerking te komen moet u een opleiding MBK of PsBK hebben gevolgd, die voldoet aan de Plato-eisen, van minimaal 25 EC en die is geaccrediteerd door SNRO of CPION. Er zijn echter meer eisen: u moet bijvoorbeeld ook lid zijn van een beroepsvereniging en een CAM basisopleiding hebben gevolgd.

Kan ik vrijstelling krijgen voor een deel van MBK of PsBK?

Of u in aanmerking komt voor vrijstelling van (een deel van) de opleiding MBk of PsBK is aan de opleider om te bepalen. Het gedeelte waarover de vrijstelling gaat moet dan wel geaccrediteerd zijn door SNRO/CPION of op de lijst van vrijgestelde opleidingen van de verzekeraars staan.

Klopt het dat per 2020 iedere hulpverlener binnen de complementaire zorg een volle 4 jarige hbo-opleiding afgerond moet hebben, om het beroep nog uit te mogen voeren (bijvoorbeeld natuurvoedingsadviseur of massagetherapeut)?

Er zijn in het verleden al eens door landelijke Zorgverzekeraars concrete brieven geschreven met soortgelijke eisen. Op dit moment zijn er nog geen concrete data en afspraken gemaakt door de beroepsverenigingen en koepels met de landelijke Zorgverzekeraars. De Zorgverzekeraars wachten de voorstellen van de beroepsverenigingen af.

Waar staat de afkorting CAM voor?

CAM staat voor Complementary Alternative of Additive Medicine

Waar staat de afkorting MBK en PsBK voor?

MBK staat voor Medische Basiskennis. PsBK staat voor Psychosociale Basiskennis. Om beide tegelijkertijd aan te duiden wordt ook wel MPsBK (Medische- en Psychosociale Basiskennis) gebruikt.

Wat betekent precies hbo-conform?

Een hbo-conforme opleiding is niet hetzelfde als een hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het hbo-niveau toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

De SNRO accrediteert opleidingen conform hbo en post-hbo niveau. Dat betekent dat de opleiding geen reguliere hbo opleiding is maar een particuliere opleiding en dat de opleiding een niveau van hbo en/of post-hbo kwaliteit heeft.

Wat is het abituriëntenregister ARCOS?

Ziektekostenverzekeraars maar ook beroepsverenigingen willen graag bewijzen zien dat therapeuten de verplichte bijscholing Medische en Psychosociale Basiskennis (MPsBK) hebben gevolgd. Dat kan met registratie in het onafhankelijke abituriëntenregister ARCOS. Hierbij vindt verificatie plaats van uw behaalde diplomering.

Dit register is nog volop in ontwikkeling. Kijk op www.arcos-register.nl voor meer informatie. Hierin kunnen in de toekomst alle geaccrediteerde startopleidingen en bij- en nascholingen van therapeuten worden opgenomen.

Welke beroepsverenigingen erkennen de accreditatie van de SNRO?

De SNRO is een onafhankelijk accreditatie instituut. Een toegekende accreditatie is voldoende voor elke beroepsvereniging in het CAM-veld.

Of een beroepsvereniging ook punten aan een scholing toekent, is aan de beroepsvereniging. Hierbij is de inhoud van doorslaggevend belang. De SNRO adviseert om, voorafgaand aan het aanvragen van accreditatie, te checken voor welke beroepsvereniging(en) uw aanbod interessant zal zijn.

Daarnaast erkennen de landelijke Ziektekostenverzekeraars alle MPsBK geaccrediteerde opleidingen van de SNRO. En stelt de Belastingdienst als één van de eisen voor BTW vrijstelling een geaccrediteerde opleiding van 240 EC door de SNRO.

Welke beroepsverenigingen opereren in het CAM veld?

Overzicht beroepsverenigingen CAM-veld_190221Er bestaan nogal wat beroepsverenigingen in het CAM veld. In dit overzicht vindt u de ons bekende beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Let op: Dit is geen complete lijst, maar we kunnen de lijst op verzoek aanpassen. Ook zegt vermelding in deze lijst niets over de kwaliteit van de beroepsvereniging.

Wie geeft mij vrijstelling voor MBK of PsBK?

Een vrijstelling voor MBK of PsBK wordt geregeld door de beroepsverenigingen. Zij geven daarvoor akkoord en zetten u op de lijst van geaccrediteerde therapeuten. Dit wordt doorgegeven aan de Zorgverzekeraars. Of u in aanmerking komt voor vrijstelling kunt u bijvoorbeeld zien in het overzicht vrijgestelde opleidingen.

Laatste nieuws

Brandbrief aan Tweede Kamer

Geplaatst op

Artsen sturen brandbrief naar Tweede kamer Klik hier om...

Lees verder

De kinderen zeggen zélf dat ze niet meer naar hun vader willen

Geplaatst op , bijgewerkt op

Ouderverstoting: herken de signalen. Klik hier voor...

Lees verder

Wil jij in 5 stappen naar een leven zonder gedoe en drama??

Geplaatst op , bijgewerkt op

New Energy Movers (NEM) meldt ons dat...

Lees verder

SNRO in het gelijk gesteld in rechtszaak aangespannen door opleidingsinstituut

Geplaatst op

In 2018 had één van de opleidingsinstituten,...

Lees verder

Goed Nieuws!

Geplaatst op

De opleiding Medische Basiskennis van Instituut EEN...

Lees verder

NIEUWS NLQF/SNRO

Geplaatst op , bijgewerkt op

Goed nieuws voor opleidingsinstituten die een NLQF...

Lees verder

Uit de media: CZ miskent niveau van Ayurveda-arts en -therapeut.

Geplaatst op , bijgewerkt op

Klik hier voor het artikel.

Lees verder

Nieuwe notitie SNRO

Geplaatst op

Hier kunt u de SNRO Notitie Versterking beroepscomponent...

Lees verder

SNRO Full Member INQAAHE

Geplaatst op , bijgewerkt op

De SNRO is geaccepteerd als Full Member...

Lees verder

EC-formulier aangepast

Geplaatst op

In het nieuwe formulier om de EC...

Lees verder

Contact

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur.
 • Panterpad 12
 • 3903 XM Veenendaal
 • 06-33327323
 • info@snro-instituut.nl
 • KvK 27277357
Stel uw vraag